Kompletné kardiologické vyšetrenia detí a adolescentov najmodernejšou technikou

  • slider1
  • slider1
  • slider1
Poliklinika Sever, Košice
Komenského 37/A, prízemie
+421 (55) 632-1651,
+421 (55) 796-1371
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: klinický deň
Štvrtok: 12:30 - 19:00
Piatok: 7:00 - 14:00

 

Novinky

Kardiomyopatie mladých športovcov – výskyt, diagnostika a prognóza

Súťažný šport sa často dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom náhlej kardiálnej smrti (NKS) u adolescentov a mladých ľudí. Kardiomyopatie (KMP) bývajú najčastejšou príčinou smrti športujúcej mládeže. Sú často diagnostikované oneskorene, lebo môžu byť dlho klinicky bezpríznakové. Cieľom našej práce je poukázať na nie vždy ľahkú diagnostiku KMP športujúcej mládeže. Zo súboru 17 847 vyšetrených pacientov/detí bolo aktívnych športovcov 1051 (7 %) z nich 992 mužského pohlavia (93 %) a 59 ženského pohlavia (7 %).

Dilatačnú kardiomyopatiu (DKMP) sme diagnostikovali 3 pacientom, hypertrofickú kardiomyopatiu (HKMP) 9 a arytmogénnu kardiomyopatiu pravej komory (ARVC) 2 pacientom. Uvádzame z nášho pohľadu najzaujímavejšie nálezy niektorých pacientov. Pravidelné sledovanie športujúcej mládeže a medziodborová spolupráca (pediater, lekár telovýchovného lekárstva, genetik, kardiológ) by malo byť samozrejmosťou. Pri vyšetreniach postupujeme individuálne, so zreteľom na druh vykonávaného športu, intenzitu tréningu aj výkonnostné kvality športovca, aby sme fyziologický nález neidentifikovali ako KMP, a naopak, vyvíjajúcu sa chorobu nehodnotili ako fyziologický nález.
Kľúčové slová: kardiomyopatia, mladí športovci, náhla kardiálna smrť

Cardiomyopathy in young athletes. Occurrence, diagnosis and prognosis

Competitive sports are often associated with an increased risk of sudden cardiac death (SCD) in young people. Cardiomyopathy (CMP) is the most common cause of death in athletic youth. CMP may be clinically asymptomatic for a long time, which is why the diagnosis could often be belated. The aim of this work is to show the not always easy diagnostics of CMP in sporting youth. We examined 17,847 patients/children, out of which 1,051 (7%) were actively sporting athletes, 992 being male (93%) and 59 being female (7%).

3 patients were diagnosed with DCMP (Dilated CMP), 9 with HCMP (Hypertrophic CMP) and 2 patients with ARVC (Arrhythmogenic right ventricular CMP). In this work, we provide findings, which we consider to be the most interesting. Regular monitoring of young athletes and interdisciplinary cooperation (pediatricians, geneticists, cardiologists and physiatrists) should be a matter of fact. We applied individual approach to examining every patient, considering the type of sport they were doing, the intensity of the training and the performance of the athlete, in order to avoid identifying physiological findings as CMP and, vice versa, a developing disease as physiological.
Keywords: cardiomyopathy, young athletes, sudden cardiac death

Kompletný článok v PDF

<< Späť na predošlú stránku